20191130

4.1.72 संज्ञायाम्

क्रदु कमण्डलु also undergo ऊङ् in fem. gender when they are noun-applicable.

4.1.71 क्रदुकमण्डल्वोश्छन्दसि

क्रदु कमण्डलु in fem. gender undergo ऊङ् in the context of the vedas. For example, कमण्डलूः.

4.1.70 संहितशफलक्षणवामादेश्च

प्रतिपादिक with संहित शफ लक्षण or वाम in the fore and उरु in the latter part have ऊङ् in fem. gender. For example, संहितोरूः.

4.1.69 ऊरूत्तरपदादौपम्ये

प्रतिपादिक with उपमान-indicating  पद before and उरू after have ऊङ् in fem. gender. For example, करभोरुः.

4.1.68 पङ्गोश्च

अनुपसर्जन पङ्गु in fem. gender ऊङ् - i.e. पङ्गूः.

4.1.67 बाह्वन्तात् संज्ञायाम्

बाहु-ending प्रतिपादिक with noun-applied in fem. gender have ऊङ्. For example, भद्रबाहूः.

4.1.66 ऊङ्उतः

Human-indicating ह्रस्व उ-ending प्रतिपादिक (with no यकार in उपधा) have ऊङ् in fem. gender. For example, श्वसुरस्य स्त्री - श्वश्रूः.

4.1.65 इतो मनुष्यजातेः

Human-indicating इदन्त अनुपसर्जन प्रतिपादिक in fem. gender have ङ्ईष्. For example, दाक्षी.

20191129

4.1.64 पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोतत्रपदाच्च

जाति प्रतिपादिक with पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल or वाल in उत्तरपद have ङ्ईष् in fem. gender. For example, ओदनपाकी.

4.1.63 जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्

अनुपसर्जन प्रतिपादिक that are not of fem. gender in the regular sense and have no यकार in उपधा and are अदन्त as well as जाति-indicating have ङ्ईष्. For example, मयूरी.

4.1.62 सख्यशिश्वीति भाषायां

सखी अशिश्वी are formed (without any exceptions applied).

4.1.61 वाहः

वाह-ending अनुपसर्जन प्रतिपादिक in fem. gender in the context of the vedas have ङ्ईष्. For example, दित्यं वहतीति.

4.1.60 दिक्पूर्वपदान्ङ्ईप्

प्रतिपादिक with दिक्(direction)-indicating before them have ङ्ईप् in fem. gender. For example, प्राङ्मुखी.

4.1.59 दीर्घजिह्वीचच्छन्दसि

दीर्घजिह्वी is formed in the context of the vedas.

4.1.58 नखमुखात् संज्ञायां

प्रतिपादिक with नख मुख in the end in fem. gender and in the noun form do not have ङ्ईष्. For example, शूपर्णखा.

4.1.57 सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च

प्रतिपादिक with स्वाङ्ग-indicating उपसर्जन after सह नञ् विद्यमान do not have ङ्ईष् in fem. gender. For example, सकेशा.

4.1.56 नक्रोडादिबह्वश्च

क्रोडादि or with more than two अच् - स्वाङ्ग-indicating उपसर्जन with तदन्त अदन्त प्रतिपादिक do not have ङ्ईष्. For example, सुजघना (जघन is with many अच्) सुनयना कल्याणखुरा .


4.1.55 नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च

स्वाङ्ग-indicating - nose, stomach, lip, thigh, teeth, ears and horns प्रतिपादिक with उपसर्जन in the end have optional र्ङ्ईष. For example, तिलोदरी (तिलोदरा).

4.1.54 स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्

Notice that the definition of स्वाङ्ग is that it should be 1. non-liquid 2. visible 3. present in (at least some) living beings 4. not created abnormally. Here, the hand of a statue would also qualify.

With no संयोग in उपधा, the उपसर्जन-applied स्वाङ्ग-indicating तदन्त अदन्त प्रतिपादिक have an optional र्ङ्ईष in fem. gender. For example, चन्द्रमुखी (or चन्द्रमुखा).

4.1.53 अस्वाङ्गपूर्वपदाद् वा

With no स्वाङ्ग-indicating पद before and with a क्त-suffix-ending पद after the बहुव्रीहि-applied अन्तोदात्त अदन्त प्रतिपादिक in fem. gender have an optional र्ङ्ईष. For example, शार्ङ्गजग्धी (otherwise) शार्ङ्गजग्धा. Notice that without  स्वाङ्ग one would have regular र्ङ्ईष - e.g. उरुभिन्नी.

4.1.52 बहुव्रीहेश्च अन्तोदात्तात्

बहुव्रीहि क्त-ending अन्तोदात्त अदन्त प्रतिपादिक in fem. gender have र्ङ्ईष. For example, केशलूनी.

4.1.51 क्तादल्पाख्यायाम्

Starting with करण-case and क्त-ending अदन्त अनुपसर्जन प्रतिपादिक in the context of fem. gender have र्ङ्ईष. For example, अभ्रविलिप्ती द्यौः.

4.1.50 क्रीतात् करणपूर्वात्

क्रीत-ending and starting with करण-case अदन्त अनुपसर्जन प्रतिपादिक in the context of fem. gender have र्ङ्ईष. For example, सुक्रीता.

4.1.49 इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमा अरण्ययवयवनमातुला आचार्याणामानुक्

In the relation to masculine the प्रतिपादिकs - इन्द्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्या have र्ङ्ईष suffix and then आनुक्. For example, महद् हिमम्- हिमानी.

4.1.48 पुंयोगादाख्यायाम्

In relation to the masculine पुं indicating अदन्त in the context of feminine gender has र्ङ्ईष. For example, गोपी.